Tietoturvaseloste

1. Rekisterin nimi
 Jäsenrekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Nummenkylä ry
Minna Mäenpää
Killintie
14300 Renko

3. Rekisterin tarkoitus
Nummenkylä ry:n jäsenrekisteriin kerätään tiedot Nummenkylä ry:n jäsenistä. Rekisteriä ylläpidetään, jotta yhdistyksellä on lainmukainen jäsenrekisteri sekä jotta Nummenkylä ry.
voi viestiä ja tiedottaa jäseniä kylätoimintaan ja kylätapahtumiin liittyvissä asioissa. Lisäksi rekisteriä käytetätään jäsenoikeuksien ja jäsenmaksujen suoritusten seurataan.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää Nummenkylä ry:n jäsenten yhteystiedot, joita ovat vähintään jäsenen nimi. Lisäksi valinnaisena tietona kerätään postiosoite, puhelinnumero, sähköposti ja
suostumus sähköpostitiedottamista varten. Jäsenrekisteriin lisätään tieto viimeisimmästä jäsenmaksun suorituspäivästä sekä mahdollisista Nummenkylä ry:n jäsenilleen tarjoamien
palvelujen maksusuorituksista.

5. Rekisteritiedon lähde
Yhteystiedot kerätään jäseniltä itseltään. Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman maksusuorituksen mukaan.

6. Rekisteritiedon luovutus
Jäsenrekisterin tietoja voivat käsitellä Nummenkylä ry: hallituksen jäsenet sekä hallituksen keskuudestaan tai ulkopuolelta nimeämä jäsenrekisterin ylläpitäjä. Yhdistys ei luovuta
rekisterissä olevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin liittyvät tiedot säilytetään yhdistyksen lukitussa arkistossa.

8. Tarkastusoikeus
Nummenkylä ry. voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty
yhdistyksen jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.

9. Rekisterissä olevien tietojen korjaaminen
Yhdistysen jäsenen tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Nummenkylä ry:lle. Mikäli kohdan 8. tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai täydennetään
rekisterissä olevat tiedot.
 

 

 

 

 

 

Etsi